رفتن به بالا

  • دوره ۱۵ – شماره ۱ فصنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل منتشر شد.

    دوره ۱۵- شماره ۱ فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل به چاپ رسید. این شماره که در فروردین ماه ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است، شامل مقالات زیر می باشد: مدل ترکیبی مکان‌یابی بنادر خشک و تحلیل پوششی داده‌ها در شبکه‌های حمل ترکیبی کالا ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی مدل دسترسی حمل و نقل به مراکز درمانی بر اساس سناریوی زلزله گسل ری (مطالعه موردی: ...